Disclaimer

Machineverhuur Veendam en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicaties van www.machineverhuurveendam.nl  en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Machineverhuur Veendam en haar informatieaanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Machineverhuur Veendam is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Machineverhuur Veendam gewaarschuwd werd voor zulke schade.